Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepdomtom.pasaz24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego sklepdomtom.pasaz24.pl, zwanego dalej Sklepem jest firma DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną” Tomasz Antkiewicz z siedzibą w Krakowie (kod 31-752), ul. Wańkowicza 133, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 945-155-72-87 zwana dalej DOMTOM”.

2. Zakupy za pośrednictwem Sklepu mogą dokonywać wyłącznie przedsiębiorcy. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub nabywające towar poza prowadzoną działalnością gospodarczą proszone są o dokonywanie zakupów w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym pod adresem Kraków ul. Wańkowicza 133 działającym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. DOMTOM siedziba – siedziba Firmy DOMTOM znajdująca się pod adresem Kraków ul. Wańkowicza 133działająca w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Grupa DOMTOM sieć oferowanych przez nas form sprzedaży i usług związanych z utrzymaniem higieny w ramach działalności gospodarczej opisanej w pkt. 1, a także przez inne podmioty kapitałowo powiązane z DOMTOM, z których ofertą można się zapoznać na stronie www.domtom.com.pl

5. Sklep umożliwia zakup towarów z asortymentu oferowanego przez DOMTOM w drodze zamówienia przez Internet i dostawy wysyłkowej na terenie Polski lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie DOMTOM po wcześniejszym ustaleniu warunków i terminu odbioru z naszym działem handlowym – kontakt: sklep@domtom.com.pl  lub numer telefonu (12) 642 95 95.

6. Klient to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu. 

7. Konto Klienta w celu dokonania zakupu towarów DOMTOM Klient ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Klienta podając dane swojej firmy, na rzecz której będzie następował zakup towarów. Błędne dokonanie zgłoszenia przez Klienta (np. podanie złych lub niepełnych danych) może spowodować odmowę realizacji zamówienia i uprawnia DOMTOM do usunięcia Konta Klienta, jeżeli Klient nie dokona zmian poprzez zgodne z prawdą i poprawne podanie swoich danych. 

8. Dostawy towarów zakupionych a Sklepie realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci współpracy ze strony podmiotów oczekujących dostawy towarów poza terenem Polski prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem handlowym w celu uzgodnienia możliwości i warunków współpracy na adres e-mailowy sklep@domtom.com.pl  

9. DOMTOM dostarcza towar do Klienta za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej DPD lub własnym transportem. 

10. Zamówienia i dostawa towaru realizowane są wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

11. Zamówienia o wartości powyżej 300 złotych oraz z miejscem dostawy na terenie Krakowa oraz powiatów: krakowskiego, myślenickiego i wielickiego dostarczane są bez dodatkowej odpłatności za transport – TRANSPORT GRATIS. Dostawy towarów do innych lokalizacji na terenie Polski są za odpłatnością zgodną z cennikiem dostaw firmy kurierskiej.

12. Ceny towarów oferowanych w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

13. Podane w Sklepie ceny są obowiązujące w dniu złożenia zamówienia i obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji, pod warunkiem dotrzymania przez Klienta warunków skutecznego złożenia zamówienia w danym dniu. 

14. Czas dostawy towarów. Staramy się wyekspediować towar do Klienta w ciągu 24 h roboczych. Dostępność towaru w naszych magazynach weryfikujemy natychmiast po otrzymaniu od Klienta zamówienia (w godzinach naszej pracy – jak w pkt. 2). W przypadku zaistnienia sytuacji braku towaru lub części towaru zamówionego przez Klienta i konieczności oczekiwania na jego dostawę kontaktujemy się z Klientem w celu ustalenia, czy zgadza się oczekiwać na towar, czy też woli anulować zamówienie. 

15. Odbiór towaru. Przy odbiorze towaru od firmy przewozowej, dostawcy DOMTOM lub bezpośrednio w siedzibie DOMTOM Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru ze złożonym zamówieniem, zwłaszcza co do jego ilości, kompletności i jakości. Sprawdzenie powinno nastąpić w obecności pracownika firmy przewozowej lub pracownika DOMTOM. Wszelkie zastrzeżenia, co do dostarczonego towaru, powinny być przez Przedsiębiorcę zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, pod rygorem utraty prawa zgłaszania reklamacji w tym zakresie, jeżeli występują braki ilościowe lub niezgodność towaru z zamówieniem albo jego uszkodzenie lub jeżeli reklamowana wada mogła być stwierdzona po naocznych oględzinach produktu.

16. W celu dokonania zakupu towaru w Sklepie należy dokonać założenia indywidualnego Konta Klienta na stronie internetowej sklepdomtom.pasaz24.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i dokonania rejestracji Konta Klienta. 

17. Założenie Konta Klienta wymaga uzupełnienia formularza zawierającego następujące dane:

a) podania danych firmy przedsiębiorcy – pełna nazwa, adres, NIP;

b) podanie danych kontaktowych do osoby decyzyjnej zajmującej się zamówieniem ze strony Klienta tj. imię i nazwisko, numer telefonu, email;

c) dane dostawy, jeżeli jest inny niż formy Klienta oraz dane osoby uprawnionej do odbioru towaru tj. imię i nazwisko, numer telefonu osoby odbierającej; 

d) login i hasło,

e) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności i zobowiązanie się do ich przestrzegania, 

f) wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) do celów związanych z realizacją zamówienia,

g) opcjonalnie - wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) do celów handlowych związanych działalnością handlową Grupy DOMTOM.

18. Wypełniony prawidłowo Formularz Klient przesyła poprzez naciśnięcie pozycji „zarejestruj konto” do DOMTOM, który następnie przesyła potwierdzenie otrzymania Formularza zgłoszeniowego, co oznacza skuteczne zarejestrowanie Konta Klienta umożliwiające dokonywanie zakupów w Sklepie.

19. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania dostępu do danych jego Konta Klienta osobom nieupoważnionym. DOMTOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi, jeżeli nastąpią one na skutek wejścia w posiadanie i korzystanie z Konta Klienta przez osoby niepowołane. Transakcja zakupu dokonana przez takie osoby jest prawnie skuteczna i obciąża Klienta. 

20. Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie DOMTOM, w tym również gwarantuje, że wszelkie dane osobowe przekazane DOMTOM zostały uzyskane i podane za zgodą osób do których przynależą. W przypadku powstania szkody w majątku DOMTOM na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości. 

II. ZAKUPY W SKLEPIE

21. Złożenie zamówienia i zakup produktu w Sklepie wymaga założenia Konta Klienta i zalogowania się za jego pośrednictwem do serwisu obsługującego Sklep. Klient loguje się do serwisu najpóźniej w końcowym stadium złożenia zamówienia i zakupu produktu.

22. W Sklepie do sprzedaży dostępne są wyłącznie produkty, przy których znajduje się opcja „Do Koszyka.

23. Klient dokonuje doboru towarów, które chce zakupić poprzez ich dodanie „Do Koszyka”, a następnie potwierdzenie ich chęci zakupu poprzez zaznaczenie poszczególnych towarów w Koszyku i naciśnięcie opcji „złóż zamówienie”.

24. Po otrzymaniu przez serwis Sklepu zamówienia Klienta wysyła on, na podany przez Klienta adres internetowy email potwierdzający przyjęcie zamówienia z wyszczególnieniem wybranych przez Klienta towarów, ich ceną, oraz wskazaniem warunków i sposobu zapłaty za towar. 

25. Klient realizując zapłatę za towar dokonuje transakcji zakupu towarów wyszczególnionych w emailu i akceptuje warunki ich dostawy. Dokonanie płatności jest jednoznaczne z nabyciem towarów objętych zamówieniem oraz zobowiązaniem się przez Klienta do ich odbioru zgodnie z warunkami przedstawionymi w otrzymanej wiadomości email od serwisu Sklep.

26. Celem usprawnienia wzajemnej współpracy stron i przyśpieszenia dostawy towarów do Klienta DOMTOM zgodnie z art. 66(2)par.1 kc nie wymaga od Klienta potwierdzenia złożonego zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta od DOMTOM emaila z wiadomością "Zamówienie zostało przyjęte" następuje zawarcie umowy zakupu towarów na warunkach w wiadomości wskazanych. W transakcjach handlowych z przedsiębiorcami wyłącza się zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego wymogi przepisu art. 66 (1) par. 1-3 kc o specjalnych obowiązkach informacyjnych przedsiębiorców w transakcjach elektronicznych. 

27. Procedura realizacji złożonego zamówienia, od której liczy się terminy na jego dostawę, rozpoczyna się w przypadku zamówień towarów płatnych w chwili dostawy w momencie, gdy Klient otrzymał informację „Zamówienie zostało przyjęte”, a w przypadku zakupu towaru za przedpłatą, nie wcześniej niż DOMTOM otrzyma całą zapłatę za zakupiony towar i jego dostawę (dalej Cena) - liczy się termin wpływu pieniędzy na konto DOMTOM.

28. W przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie przedpłaty Cena musi być zaksięgowana na koncie DOMTOM najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty Ceny w tym terminie zamówienie uważa się za anulowane przez Klienta. Klienci płacący przy dostawie towaru muszą potwierdzić zgodność zamówienia emailem zwrotnym w powyższym terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia ich zamówienia przez DOMTOM, pod rygorem uznania zamówienia za anulowane. 

29. Klient może także dokonać odbioru zamówionego towaru w siedzibie DOMTOM bez ponoszenia dodatkowych opłat.

30. Pomocne informacje odnośnie dokonywania zakupów oraz płatności i dostawy Klienci znajdą w zakładkach: Jak złożyć zamówienie oraz Płatność i dostawa.

31. Brak odbioru towarów przez Klienta dostarczonych przez firmę kurierską lub pracowników DOMTOM zgodnie z zaakceptowanymi warunkami zamówienia i dostawy nie zwalnia Klienta od zapłaty Ceny. W takim przypadku odbiór towaru może nastąpić przez Klienta w siedzibie DOMTOM lub być ponownie dostarczony przez firmę kurierską lub DOMTOM, pod warunkiem jednak uregulowania przez Klienta przedpłatą Ceny oraz opłaty za ponowną dostawę.

32. Brak odbioru przez Klienta zamówionych towarów do 30 dni od złożenia zamówienia w przypadkach określonych w pkt. 29 i 31 powoduje, że towary uważa się za porzucone przez Klienta.

33. Wyłączona zostaje odpowiedzialność DOMTOM z tytułu rękojmi sprzedanej rzeczy, co oznacza że do transakcji zakupu towarów w Sklepie nie znajdują zastosowania postanowienia działu II tytułu XI Kodeksu cywilnego.

34. DOMTOM nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Niektóre z towarów, do których dołączone zostały karta gwarancyjna i warunki gwarancji, posiadają gwarancję producencką i tylko w oparciu o jej zasady możliwa jest ich reklamacja. Uprawnienia z gwarancji przysługują Klientowi wyłącznie bezpośrednio do producenta z pominięciem odpowiedzialności w tym zakresie DOMTOM.

III. REKLAMACJA

35. Reklamacje należy zgłaszać: w drodze wiadomości email na adres: sklep@domtom.com.pl  z informacją w tytule wiadomości Reklamacja lub listownie na adres: DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną ul. Wańkowicza 133, 31-752 Kraków z dopiskiem: Reklamacja sklepdomtom. DOMTOM nie przyjmuje reklamacji w formie telefonicznej.

36. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane nabywcy, numer zamówienia, dane identyfikacyjne paragonu lub faktury VAT (jeżeli została wystawiona), nazwę i ilość towarów podlegających reklamacji oraz dokładny opis przyczyny reklamowania towaru.

37. Reklamacje będą rozpatrywane przez serwis DOMTOM w możliwie najszybszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, chyba że z przyczyn technologicznych reklamacja będzie wymagać dłuższego czasu jej rozpatrzenia, o czym DOMTOM poinformuje Klienta. O wyniku reklamacji DOMTOM poinformuje Klienta w sposób w jaki Klient zgłosił reklamację tj. listownie lub w drodze wiadomości email.

38. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta towaru jeżeli wraz z towarem otrzymał kartę gwarancyjną przy czym zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych musi być kierowane bezpośrednio do producenta.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Wszelkie zdjęcia towarów i ich opisy publikowane na stronie Sklepu stanowią własność DOMTOM i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody DOMTOM wyrażonej na piśmie.

40. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). 

41. DOMTOM informuje, że dane Klienta będą przetwarzane jedynie w celu obsługi sprzedaży, udzielania informacji, potwierdzenia i realizacji zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę również do przekazywania informacji reklamowych w zakresie prowadzonej przez podmioty Grupy DOMTOM działalności. Klient podając dane osobowe upoważnia DOMTOM do przekazania swych danych osobowych koniecznych do dostawy towaru firmie kurierskiej dostarczającej towar. 

42. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez DOMTOM jego dane osobowe, do ich zmiany lub żądania całkowitego ich usunięcia z serwisu Sklepu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania przez DOMTOM danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy  sklep@domtom.com.pl lub listownie na adres: DOMTOM Kompleksowe Zarządzanie Higieną ul. Wańkowicza 133, 31-752 Kraków.

43. Korzystając z Serwisu Klient akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

44. Klient rejestrując Konto Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie wszelkich danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Grupy DOMTOM związanych z działalnością tych podmiotów zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

45. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

46. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla DOMTOM.

47. DOMTOM zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej https://sklepdomtom.pasaz24.pl/regulamin, o ile nie zastrzeżono inaczej. Do towarów zamówionych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają zapisy Regulaminu w wersji na dzień złożenia zamówienia.

48. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej \https://sklepdomtom.pasaz24.pl/regulamin

Witryna stworzona na platformie